Data 28 Shkurt, 2018

Ne mjediset  e hotel Tirana Internacional u zhvillua takimi  mes  anetareve te rrjetit te zhvillimit rural ANRD  dhe perfaqesueseve  te pushteti Qendror,Pushtetiot Lokal, Biznesit, Agjensive te Zvillimit, donator.perfaqesues  te Parlamentit Shqiprae  etj.Takimi kishte per qellim te kompaktesonte  bashkepunimin e aktoreve  ne fuksion te  zbatimit ne praktike  te  inisiatives  se qyterimit te 100 fshatrave.Takimin e drejtoi kryetari rrjetit ANRD , z.Sotiraq Kroni. Ne takim ishin edhe z./ministri Ilir Halilaj  dhe  kyetari kabinetit  te ministrit Bujqesise  z.Enea Hoti.Pas  diskutimit  te pjesmareseve  modelet e bashkepunimit  jane  edhe  me te qarta  se  muaj  dhe dite  me pare.Lajm i mire ishte  disa  ministri  qe  i lidhin keto veprimari kane filluar te hartojne  ligjin se  si organizohen dhe bashkepunojne  ne menyre institucionale  konceptet LEADER  dhe LAG-e, qe  ne fakt  jane rregullar  se  si do bashkepunojne kater aktoret kryesor (Pq,l, B,Shc.)(pra pushteti qendror  dhe lokal, si  dhe biznesi  dhe shoqeria civile)   Nnga ibb, mori pjese  z.E.isufi