Donator: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit