Prishtinë 02-05  Dhjetor, 2013

Në datat 02-05  Dhjetor, 2013 në Prishtinë   u zhvillua Konferenca Ballkanike e Bujqësisë BIO.Konferenca  në këtë radhë u organizua  nga Fondacioni IADK  i angazhuar  për mbështetjen  e prodhimit të bujqësisë integruar  dhe  biologjike në Kosovë.Ky fondacion ka një staf me  rreth 20 specialistë  dhe me  standart të lartë  pune . IADK , është  çertifikuar edhe me standartin ISO.

Me rastin e kësaj konference  fondacion  IADK inaguroi një godinë moderne,  tre katëshe.IADK po kthehet   në një Institut për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural  në Kosovë. Ky institucion drejtohet nga zoti Zenel BUNJAKU.

Qysh nga viti 2011  në Ballkan  është ngritur  rrjeti Ballkanit i bujqësisë biologjike (BON=Balkan Organic Netë ork). Gjatë kësaj periudhe gati katër vjeçare  janë organizuar  10 takime. Cdo vend  ballkanik  ka organizuar  takime në kuadrin e rrjetit BON. Në vitin 2012  takimi u zhvillua në Shqipëri, dhe në vitin 2013  u zhvillua  në Kosovë.Qellimi i këtij rrjeti është  të harmonizojë verpimtaritë  e prodhimit, kërkimit  e këshillimit, marketingut dhe çertifikimit  në bujqësinë biologjike.

Gjatë vitit 2013  është bërë  e mundur të hartohet një projekt ballkanik i cili do përfshijë tre fusha.

a) Harmonizimi i legjislacionit të prodhimit biologjik   të çdo vendi me Rregulloren e re të BE- s  Nr 834 /2007 për prodhimin dhe tregëtimin e prodhimeve  biologjike.

b) Promovimi i bujqësisë bio në rajon

c) Mbështetja  e marketingut të produkteve bio.

Projekti  është në prag përfundimit  dhe do tu drejtohet donatorëve.

Në konferenca  çdo vend ballkanik paraqiti situatën aktuale   të prodhimit, kërkimit në fermë dhe marketingut të produkteve bio. Nga Shqipëria  mori pjesë  i ashtëquajtur”Grupi Këshilltarëve të Bujqësisë Biologjike  (Advisory Group for Organic Agriculture) Një nga anëtarët  është  nga institucionet jo qeveritare (Enver Isufi)  dhe tjetri nga MBZHRMU  (zonjusha  Merita Petushi)

Në konferencë  dolën në pah disa  nga anët më positive  të  prodhimit bio në vendet ballkanike.

Shqipëria: u vlerësuan eksporti vajit të ullirit, erëzave të guzhinës  dhe gështenjave. U vlerësua shumë fakti që vetëm Shqipëria  ka një  Institutit për  Bujqësisë Biologjike, si  dhe që Qeveria shqiptare  ka dy vite që mbështet me një buxhet  të veçantë   trajnimet e Shërbimit Këshillimor Publik , kërkimet  në fermë    për  botimet  në bujqësinë  biologjike.

Maqedonia : U vlerësua  mbështetja  e fuqishme  e bujqësisë biologjike  nga ana  e shtetit.Mbi 20 milion Dollarë   janë vënë në dispozicion çdo vit për bujqësisë biologjike.

Kroacia: Dallohet për eksportin e fuqishëm  dhe i kontraktuar  të produkteve  bio.Perime, fruta,drithra  etj

Kosova:Dallohet për kultivimin,mbledhjen natyrale, përpunimin , paketimin e bimëve mjeksore për eksport.Fabrika  e përpunimeve të tilla  ishte  në Istok dhe u vizitua  nga pjesmarësit e konferencës.

Sllovenia:Dallohet për një marketing shumë të organizuar  dhe angazhimi për edukimin e konsumatorëve  e sidomos  fëmijët e shkollave. Mbi 120 kopështe, shkolla  të ciklit të ulët,  ku përfshihem mbi 1000  fëmijë  të cilët marin edukacion praktik në kopë shte  të   vegjël ku zbatohen praktikat e  prodhimit bio.

Bullgaria:Dallohet për numrin e madh të fermave bio dhe buxheti i madh i shtetit që mbështet bujqësinë biologjike.

BosnjeHercegovina:Dallohet për prodhimin e mjaltit bio.Ka çertifikuar mbi 5000  koshere bletësh  dhe mjalti ka marë vlerësime  si një ndër mjaltet më të mirë në botë.Dallohet për organizimin e përvitëshëm të panaireve  të produkteve biologjike.

Sërbia:Dallohet për  diversitetin e prodhimeve bio dhe marketingun e organizuar  dhe eksportin e produkteve blegtorale.

Cfar  punë  të shpejta duhet të kryej Shqipëria   në periudhën  Dhjetor-Prill, 2014

 1. Brenda  muajit Prill, 2014 të përgaditet dhe të paraqitet për miratim në Parlament drafti i ri  ligjit  për  prodhimit dhe tregëtimin e produkteve biologjike /organike Ligji i  ri do përmirsojë  ato  mangësi që ka ligji i vjetër i miratuar nga Parlamenti  në Shkurt të vitit 2004.
 2. Ngritja  e sistemit të mbledhjes  së të dhënave  rreth prodhimit,kërkimit, marketingut, dhe çertifikimit të produkteve biologjike,kjo sipas standartit EUROSTAT .
 3. Ministria  e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Menaxhimit të Ujrave.

të  shpalli kuotën e mbështetjes financiare  nga shteti për prodhimin  e produkteve  biologjike për vitin 2014. Në këtë kuadër të shikohet edhe reforma  mbi skemën e subvensioneve  që  ajo të jetë  e prekshme , stimuluese  dhe e zbatueshme deri në nivel ferme.

 1. Të vihen në lëvizje  Organizmi Kompetent  i cili ndjek zbatimin e  politikave të   MBZHRMU  në bujqësinë biogjike.Dokumenti bazë  qe ndjek ky oeganizë m ë shtë   Plani Veprimit për bujqësinë biologjike 2007 – 2013)
 2. Të fillojë regjistrimi i fermave blegtorale, sepse mungon  fare qumështi,djathi,mishi,vezët,mjalti bio.

6.Të ngrihet grupi i punës për hartimin e Planit të Veprimit  të prodhimit Biologjike  për periudhën 2014-2020.

Shpresomë  që   punët  e mësipërme që na kërkohen do ti kryejmë  dhe mbase  vitin 2014 Shqipëria  të mari inisiativën e organizimit të  konferencës  së radhës  së Rrjetit Ballkanik (BON)

Mbështetja  e  premtuar  nga Ministri Bujqësisë  z.  Prof.Edmond Panariti për prodhimin dhe tregtimin e  produkteve bio ,  të theksuara   këto angazhime  edhe në Panairin ” Agrobiznes 2013” është  një shpresë  për të gjithë operatorët  të përfshirë  në lëvizjen e Bujqësisë Biologjike Shqiptare.

Ministri Bujqësisë Prof .E.Panariti  në pavionin e bujqësisë Bio  ( 26 Nëntor 2013)  theksoi

Unë besoj shumë  se për Shqipërinë  zhvillimi i bujqësisë biologjike  është  një alternativë për rritjen e konkurueshmërisë  në treg, rritjen e të ardhurave të fermerëve , për punësimin në   zonat  rurale ;   dhe këto  të gjitha  së bashku na çojnë  tek një ushqim i  sigurtë  dhe një mjedis miqësor afatgjatë”

30 Tetor – 02 Nëntor, 2012

Në  Subotica të Sërbisë  nga  shoqata bujqësisë  Biolologjike “TERRAS” u zhvillua  një  aktivitet   me tre  objektiva  kryesore:

1.Forcimi  i rrjetit  Ballkanik të bujqësisë  biologjike

2.Panairi  i produkteve  Bio

3.Mbledhja e Asamblesë  së  Rrjetit Ballkanik të Bujqësisë Bio (BON)

Në  këtë  veprimtari morën pjesë  aktorët  e  bujqësisë biologjike në Ballkan si dhe nga  një përfaqësues  nga Ministritë  e Bujqësisë  së  vendeve  Ballkanike.

Veprimtaria u zhvillua me  mbështetjen e GiZ dhe  si agjensi zbatimi ishte SËG.

Në  këtë  veprimtari  u theksua  mundësia e  thellimit të  bashkëpunimit mes vendeve  ballkanike, mes të  gjitha  hallkave  kryesore  mes  prodhuesëve,  tregtarëve, shkencëtarëve,  këshilltarëve,  trupave  të  çertifikimit , dhe  qeverive  përkatëse në  fushën e bujqësisë  biologjike.

Në  këtë  veprimtari  mori  pjesë  Merita  Petushi, Drejtoreshë  e sektorit te Prodhimit Bujqësor pranë  Ministrisë  së  Bujqësisë dhe Enver Isufi, drejtor  i Institutit të Bujqësisë  Biologjike  në Durrës.

Morën pjesë  edhe  dy kolegë  nga  Kosova,  që  punojnë  në  fondacionin IADK, Mitrovicë  (Shikoni fotot  në ëeb)

Zonja  M.Petushi  dhe E.Isufi mbajtën edhe  referime  në këtë takim.

Referimet i bënin jehonë përvojës  shqiptare  në bujqësinë bio dhe  masat që ka marë dhe  po merr Qeveria në mbështetje  të bujqësisë  biologjike.

Shënim:

Në  muajin Nëntor  në Shqipëri vjen një ekspert nga Austria  për  të studiuar tegun bio   në Shqipëri dhe si  mundet  ai  të integrohet me tregun  Ballkanik Bio.

 

Panairi KASH, Pallati Kongreseve 20-23 Shtator, 2012

Më 20 deri më 23 Shtator, 2012 në Pallatin e Kongreseve mbeti i hapur panairi Agrobiznesitdhe Turizmit. Ishte hera e parë që ky panair u konceptua si panair i përbashkët i dy Ministrive. Qarku i Durrësit në sektorin e tij përfshiu edhe një “kënd të gjelbërt”me produkte tipike dhe organike nga zona e Ishmit. Ky kënd u realizua në kuadrin enjë projekti që mbështet promovimin e këtyre produkteve. Këndi i gjelbërt patiinteres. Këto produkte ishin: Vaj ulliri nga tre prodhues, raki thane, raki rrushinga kultivarët e zonës, bimë mjeksore të zonës etj. Fermerët që morën pjesë ishin : Z. Sokol Proja, Z. Sami Xhakoni, Z. Luan Kërtusha, Z. Gegë Proja. Këndi u organizuanën kujdesin e Bashkisë dhe Qarkut Durrës.Si institucion zbatues ishte Instituti Bujqësisë Biologjike, Durrës

Datat  18-19  Maj, 2012

Testimi  vererave  dhe takimi  shoqates  se “Vererave Famijare”

“RRITJA E CILËSISË  DHE PROMOVIMI  I   VERËRAVE  SHQIPTARE, RINGJALLJA E TRADITËS DHE NXITJA E AGRO-TURIZMIT KOMBËTAR”.

Kjo ka qënë tema e konferencës kombëtare të organizuar  nga (Shoqata Kombëtare Prodhuesit Verës Familjare), me rastin edhe të 100 – vjetorit të pavarsisë. Programi I konferencës ishte I mirë organizuar ku vëndin kryesor e zinin referimet shkencore të fushës së vitikulturës , enologjisësi dhe aspekteve ligjore që lidhen me mbrotjen e origjinës së produktit .

Me këtë rast një ditë më parë shoqata organizoi konkursin e parë të vlerësimit të cilësisë së verërave Shqiptare, në tëcilën morën pjesë 25 kantina nga Këto : 19 – kantina familjare , anëtarë të shoqatës  si dhe 6- kantina të kosovës.

Anatërët  e përzgjedhur të jurisë ,  ishin :

 1. Msc. Enolog. Gazmend SHEHI (shef i panelit të Jurisë)
 2. Agr. Hamza HYKA (MBUMK) anëtar
 3. Msc. Laura ALIAJ (DRAKU) Tiranë anëtar
 1. ProF. Ass. Dr. Enver Isufi (IBB) anëtar
 2. Ing. Fejzulla BERISHA (Laboratori I enologjise kosove) anëtar dhe nën/shef I panelit
 3. Ing. Vahdet Spahia (Shoqata Enologjia Kosove anëtar

Ju nështruan Degustimit 35 mostra gjithsej, nga këto : 11 – mostra Verë e bardhë, 1- mostër verë Rose, dhe 23 – mostra verë  e kuqe.

Ky degustim I pari Illojin e tij në nivel mbarë kombëtar nxori në pah vlerat , traditat cilësinë e verërave që vijnë nga rajone tipike të prodhimit të verërave . Duhet  theksuar që të gjitha verërat ishin të një cilësie të lartë, pa difekte dhe konkurenca ishte e fortë.  Degustimi u zhvillua (sipas  rregollores së organizatës botërore të verës-OIV, fleta e degustimit 100-pikëshe). Mostrat u kodifikuan dhe u vendosën në zarfe të bardha  duke bërë të mundur izolimin e etiketave dhe emrat tregtarë.

 

 

Pas vlerësimit me anë të degusti mit verërat fituese ishin:

 

 Medaljet  Emri i kantines   (Varieteti)  Viti i prodhimit  Shteti   Numri i pikevemesatare
ARI BARDHA KABERNET/MERLOT 2008 SHQIPERIA 89
ARI STONE-CASTLE CHARDONNAY 2010 KOSOVA 88.4
ARI MIQESIA KALLMET 2007 SHQIPERIA 85.9
ARGJENDI BODRUMI I VJETER KABERNET 2011 KOSOVA 85.7
ARGJENDI DAKA CHARDONNAY 2011 KOSOVA 83.8
ARGJENDI MURATI KABERNET 2010 KOSOVA 83.6
BRONCI MUJA KABERNET 2011 KOSOVA 83.2
BRONCI VILA-SHEHI MERLOT 2008 SHQIPERIA 83.0
BRONCI KOPLIKU TREBIANO 2011 SHQIPERIA 82.0
AR I- KATEGORIA- BIO VILADUKA- BIO TEMPRANILO 2008 SHQIPERIA 82.8
ARGJENDI GX-HOSHTINE MERLOT/SHESH I ZI 2010 SHQIPERIA 79.2
BRONCI-I. TOFIK-BALLA SYRAH 2011 SHQIPERIA 78.4
BRONCI – II. ENISA KABERNET 2006 SHQIPERIA 77.6
BRONCI – III. VRESHTARI-TUSHA MERLOT 2010 SHQIPERIA 76.2

 

Përvec temave shkencore, në këtë konferencë nga shoqata  u Akorduan  titujt e nderit për Kontribute në fushën e Vitikulturës dhe Enologjisë.

Me këto tituj  u vlerësuan:

 

 1. Prof.Dr. Abedin CICI (pas vdekjes)
 2. Prof.Dr.Ahmet OSJA
 
       3. Pro.Ass.Dr . Enver ISUFI
 

 

Titull  nderi për kontribute  në fushën e Enologjisë:

 1.  Prof.Dr.  Vangjel  ZIGORI (pas vdekjes)
 2.  Ing.Thoma DHROSO
 3. Dr. Enver  ULQINI
 

 

Këtë  konferencë e para në nivel kombëtar e përshëndeti dhe Shoqata e Prodhuesve të Kosovës e përfaqësuar nga Z.  Vahdet Spahia, duke theksuar se seminare të tilla nxisin promovin e verës Shqiptare dhe ndikojnë në gërshëtimin e eksperiencës mes dy vëndeve tona.

Presidenti I (SHKPVF). Z. G. SHEHI , theksoi  se cilësia e verës është rritur nga viti në vit, por duhet bërë më shumë përsa i përket marketingut , zgjidhjes së cështjes së akcizës.

z. Hamza Hyka, Ekspert I MBUMK, diskutoi mbi mundësitë e suvensionimit për këtë sector si dhe për rritjen e marketingut në nivel shoqate të prodhimit të verës.

Sekretari I përgjithshëm Z. M. Beqiraj , si bashkë moderator i kësaj conference tha se roli i cdo anëtari kthehet në energji positive vetëm kur diskutojmë bashkë në shoqatë , diskutimi vazhdoi me disa ndryshime në bordin drejtues si dhe me rizgjedhjen e presidentit për periudhën (2012-2014).

Për këtë konferncë bashkëpunuan: Institucionet: MBUMK, UBT,FSHN, IBB,ICEA,SHKV

Në fund aktiviteti vazhdoi me një drekë pune e sponsorizuar nga shoqata si dhe Hotel Eiffel.

Date 05 Maj, 2012

Ne sallen e  Qendres Tregtare  Blu Star ne Durres u zhvillua veprimtaria kushtuar 60 vjetorit  te lindjes  time, Enver Isufi.

Ne takim pati tre referime dhe u zhvilluan plotesime te tjera si me poshte.

1.Prof. Shpend Shahini prezantoi punen ne kerkim dhe zbatim te z. E.Isufi

2.Poeti Demir Gjergji  komentoi vlerat e botimit me vjersha  te z. E:Isufi me titull “Thellesite  e Thjeshtesise

3.Dorezimi  z.E.Isufi  i çmimit  “Vasfi Semini” akorduar  nga Shoqata e Gazetareve te Bujqesise. Cmimi u dha nga  Prof.Hamit Boriçi

4.Mendime  rreth  librit  me  vjersha  te z.E. Isufi

5.Zonja Elizabeta Suisaj i dorezoi z. E.Isufi buqeten e luleve  dhuruar nga shoqata e  Gazetareve  te  Bujqesise qe mbante emrin e gazetarit veteran z. Fuat Memeli, buqete e porositur nga Bostoni, USA.

6. Fjala e falenderimit nga Prof.Ass.Enver Isufi

Takimi u  filmua  nga  ekipi  i njohur  i TVSH  zoti Marash Mirashi  dhe Esat Cuçllari

Ne  emer te  familjes time i falenderoj te gjithe pjesmaresit ne kete takim festiv qe do deshironim  ta  kthenim ne  nje  tradite per specialistet tane te bujqesise, blegtorise dhe pyjeve.

Datë  20 Prill, 2012

Në  Qytezën e  Vorës , tek hotel Kontinental  u zhvillua  konferenca  e Bujqësisë   Biologjike me vendet  e  Ballkanit. Konferenca  u  organizua  nga  Instituti Bujqësisë  Biologjike, (ibb) Durrës.

Në  konferencë  morën pjesë  specialistë  nga Maqedonia (4  persona),  Kosova (1), Mali  Zi  (2 ), si  dhe  pjesmarës  nga institucionet  shkencore (QTTB), shërbimi Këshillimor, Universiteti  Bujqësisë  dhe  studentë,  një  specialist  nga  IAM, Bari.  Gjithësej ishin  65  pjesmarrës.

Konferencën e  përshëndeti  zëvendësministëri  i bujqësisë Z.  NDOC FASLLIA.

Fjala  e tij ishte  optimiste  për  mbështetjen  që po i jep dhe  do  ti japi në  të  ardhmen   Qeveria, Bujqësisë  Biologjike  në  të  gjitha  hallkat  e saj (kërkim, këshillim, çertifikim, marketing ).  Ai vlerësoi  kontributin e  Institutit  të Bujqësisë  Biologjike.(ibb)  në  zhvillimin e  lëvizjes  së bujqësisë   biologjike.  Zoti  Ndoc  Fasllia  la  porosi  që të  punohet  për  edukimin e konsumatorëve  duke përdorur mediat  elektronike  si  dhe  për  dizenjimin e  logos  kombëtare  për bujqësinë  biologjike.

Prezantimet  me PowerPoint:

 1. Prof.Ass.Dr .Enver ISUFI dhe Profesoreshë Tatiana DISHNICA:”Bujqësia  biologjike  në  Shqipëri  dhe  sfidat “
 2. Imri  “Bujqësia  Biologjike  në Kosovë , prodhimi  dhe  legjislacioni “
 3. Z-sha  Mira ALLMUCA “Infrastruktura  ligjore  për bujqësinë  bio  në Shqipëri”
 4.  GJOKO Bujqësia  biologjike  në  Maqedoni, prodhimi,marketingu,çertifikimi.
 5.  Z-sha Iris KAZAZI“Probleme  të  marketingut  bio  dhe  mundësia bashkëpunimit   rajonal”
 6.  Z-nja Enilda  LAMA , nga “ Albinspekt” “Certifikimi produkteve  bio  dhe mundësia  e  një  logoje  ballkanike  “BioBallkan”
 7.  Prof. Ardian MACI“Vendi  Bujqësisë  biologjike  në kurikulat   e  Universitetit Bujqësor”

Konferenca   ofroi  informacion  për  situatën  aktuale  në  Ballkan  dhe  mundësitë  e  bashkëpunimit  për  të  ardhmen ne fushen e Bujqesise Biologjike.

Sarajevė, 13-14  Mars, 2012

Kongresi  Nderkombetar i  Bujqėsisė  Biologjike

Nė  takim  morėn  pjesė    tė  gjithė   aktorėt    ballkanik  qė  merėn me  bujqėsinė  biologjike.

1.Shqipėria 2.  Bosnje-Hercegovinė, 3.Maqedoni, 4.Serbi,5.Kroaci, 6.Turqi,7.Mali Zi,  etj  operator  jasht Ballkanit.

Nė  ditėn e parė  u bėnė  referime  mbi  gjendjen aktuale tė  bujqėsinė  biologjike  tė  Ballkanit  dhe bashkėpunimi  pėr projekte  tė  pėrbashkėta.

Prezantimi  mbi gjendjen   e  Bujqėsisė  Biologjike  nė  Shqipėri   u paraqet  nga z. Enver Isufi

Nė  ditėn e dytė  u  diskutua  mbi  mundėsinė  e   bashkepunimit  nė  zbatimin e  projekteve  .

Kete  dite  u mbajt  edhe  mbledhja  e  Bordit  te  Rrjetit te Bujqesise  Organike (BON)  (Ballkan  Organic  Network),ku  nje  anetar bordi  eshte edhe  nga  ibb, Durres.

Datë  07  Dhjetor

Në  Elbasan u  zhvillua  konferenca   rajonale  e  Qarkut Elbasanit.

Tema: Arroret, ulliri, pyjet.

E.Isufi referoi  mbi  mundësinë  e  prodhimeve   të  mësipërme  Bio  si mjet  fitimi  dhe  mjedisi  të  pastër.

Datat 15-18 Nëntor, 2011

Takimi  rrjetit të  bujqësisë  biologjike  në Malin e Zi (Herceg – Novi)

Në  takim morën pjesë  disa institucione  jo qeveritare  dhe  përfaqësues  nga  Ministritë  e  Bujqësisë  së vendeve  Ballkanike  si Shqipëria,Bosnja -Hercegovina,Serbia, Maqedonia, Kosova,  Mali  i Zi.Në takim  çdo vend  balkanik  prezantoi   situatën e bujqësisë biologjike  dhe mundësitë  e  bashkëpunimit  mes  vendeve    të  rajonit.  Z.Enver Isufi mbajti prezantiomin “Situata  e  bujqësisë  biologjike në  Shqipëri  dhe  prirjet  e  saj  europiane”  Në  seminar  morëm pjesë  rreth 35  persona.Takimi u  organizua  nga  organizata  maqedonese SWG    e  financuar  nga  giz )Gjermani)Zyra  giz  në  Tiranë  e  përfaqësuar  në  takim nga z-sha Anila Lipe  dha  shpresa  mbështetje  për  rajonin edhe  në  veprimtari  të  tjera   të  këtij  lloji e sidomos  për  projekte  të  përbashkëta.Në fund  të  takimit  u  hartuan  përfundimet e seminarit , të  cilat  do tu  shperndahen  elektronikisht  disa institucioneve  me  rëndësi  për  mbështetjen e bujqësisë  biologjike.

08.11.2011

U zhvillua  takimi  kombëtar  për  prezantimin e projektit mbi  zhvillimin e  bimëve  arrore  dhe  shegës  në   Shqipëri. (arra, bajamja,lajthia, gështenja, shega)

Takimin e  përshëndeti kryeministri Z.Prof. Sali BERISHA. Ministri bujqësisë   Prof.Genc Ruli  foli  mbi  rëndësinë   e  këtij projekti kombëtar.

(arra, bajamja,lajthia, gështenja, shega)

Në   takim  nga  ibb u  referuara  tema ”Prodhimi  i arroreve  bio   do të   diversifikoi  tregun dhe  mbrojë   mjedisin nga mbetjet kimike”  prezantoi  Prof.Ass.Dr.Enver Isufi

 
Ne 30 Shtator
 Zhvillohet Konferenca  Kombetare  per Biodiversitetin.
Shoqata ALBAGEN  si  çdo  vit  organizoi  konferncën kombëtare  për biodiversitetin.
Në  qëndër  të  organizimit ishte  presidenti i ALBAGEN  prof. Kristaq Kume i cili  ketë  veprimtari shkencore  po e kthen në traditë.
Kjo  ditë  u nda  në  dy  pjesë. Paradite  u  zhvilluan seanca plenare  dhe  mbasdite   u zhvilluan referimet shkencore  të  ndarë  në  dy  fushaBiodiverriteti bimor  dhe  biodiversiteti  i  kafshëve  bujqëore  dhe  jo bujqësore.

 

23-25 Shtator 2011

Ibb  mer pjesė nė  Panairin e organizuar  nga  KASH

Nė  datat  23-25  Shtator  KASH zhvilloi Parairin e pėrvitėshėm  Agro-ushqimor. Firmat  e  ndryshme prodhuese   dhe  pėrpunuese ,  institucione, projekte  e  fondacione  paraqitėn   nė stendat  e tyre  punėn  qė bėjnė  pėr  zhvillimin e bujqėsisė. Stendėn e Institutit  e  vizituan edhe  Ministrat  e Bujqėsisė

z. Genc Ruli  dhe  Jemin Gjana. Kėto  dy  ministra  kanė  dhėnė  kontribut  nė mbėshtetjen e  Institutit tė  Bujqėsisė  Biologjike  dhe  janė  angazhuar  pėr  ta  mbėshtetur edhe  nė  vitet  qė vijnė.

Shkup, 01-03  Shtator, 2011

Zhvillohet  takimi    i  dytë  i  rrjetit  bujqësisë  organike  ballkanike (BON)

Takimi  u organizua  ne  Shkup, Maqedoni

Në  qëndër  të  takimit  ishte  miratimi  i statutit  dhe  i   funksionimit  të  rrjetit  dhe  organizimi   e  funksionimi  i  rrjetin  në  të  ardhmen.

Statuti  pas   vrejtjeve që  do  vazhdojnë  edhe  këtë  javë    do  të  mori  formën e plotë.

Në  fund  të  takimit  u  miratuan edhe  institucionet    e  çdo  vendi  që  do  përfaqësojnë  rrjetin ballkanik BON (Ballkan Organic Network) Për  Shqipërinë  institucioni  përfaqësues    do  të  jetë  Instituti i Bujqësisë  Biologjike  (ibb)

Takimi  nuk  u  finacua, por  secili  përfaqësues  erdhi  ne  takim  me  shpenzimet  e  veta.Takimi  parë  u  finacuan  nga  zyrat TASCO  të  çdo  vendi  ballkanik.

 

Datat  07-08  Korrik,2011

Ngrihet  rrjeti  Ballkanik  për  Bujqësinë  Biologjike

Në  data  07 dhe  08  Korrik  në  Bosnje –  Hercegovinë  (qyteti Novi Travnik) u  organizua  takimi    me personat  e  përfshirë  në  bujqësinë  biologjike  me  synimin për  të  formalizuar  inisiativën e  krijimit  të  rrjetit  të  Bujqësisë  Biologjike  Ballkanike. Kjo inisiative  nisi  në  takimin  e  Brukselit (Parlamentin Europian dhe  në  Komisionin Europian  17-21  Janar, 2011)

Në  këtë rrjet  tashmë  bëjnë  pjesë Shqipëria, Serbia, Maqedonia, Mali Zi, Kosova,  dhe Bosnje – Hercegovina. Në seminar  u  mbajtën edhe  prezantime    mbi  nevojën e  rrjetit  dhe  bazat  teorike  dhe  legale  të  funksionimit  të  tij. Cdo  vit  për  bujqësinë  bio  do organizohen veprimtari  me  sistem  qarkullimi mbledhjesh;  një  vit  në  një  shtet  dhe vitet e  tjera  në  shtetet  e  tjera. Ky  organizim  do  kompaktësojë  bashkëpunimin dhe  shkëmbimin e informacionit  mes vendeve  ballkanike  për   fushat  si  kërkimi  e  këshillimi, prodhimi  bio,   marketingu  dhe  çertifikimi.

Shënim: Dy  speciualistë  të  ftuar  nga  Kosova  nuk erdhën sepse  nuk  kishin viza per  pjesën Sërbe  të  Bosnjës  ku  u  zhvillua  takimi. U mendua  që  takimet  e  tjera  të  zhvillohen  në  vende  ku  nuk ka  probleme  të  tilla

Datë   30 Qërshor, 2011

Zhvillohet Konferenca Kombëtare e  Bujqësisë   Biologjike,  Tiranë

Në   datën  30 Qërshor, 2011  në   Hotel  Internacional, Tiranë  u  zhvillua  Konferenca  Kombëtarë   e  Bujqësisë   Biologjike. Konferenca  u  organizua  nga  projekti  SASA  i  mbështetur  nga  Qeveria  Zvicerane  dhe  nga  Instituti Bujqësisë  Biologjike, (FiBL), Zvicër.

Në  konferencë  mori pjesë  edhe Ministri  i Bujqësisë   Prof .Genc Ruli  , ambasadorja  e  Zvicrës  në   Shqipëri   z. Yvana  Encler,  shefi  SCO, Tiranë   zoti  Daniel  Zuest  si  dhe  drejtori  i  Institutit  të  Bujqësisë   Biologjike (Zvicë r)    dhe  zëvendës presidenti I   Federatës  Ndërkombetaeë   të   Bujqësisë   Biologjike (IFOAM)  Prof. Urs  Niggli.

Konferenca  u   zhvillua  në   katër  seksione: Seksioni  parë   ishte  seance  plenare, seksioni  dytë — Marketingu  produkteve  bio, seksioni tretë — Praktikat  e  mira  në  bujësinë   bio  dhe  seksioni  I katërt  përfundimeve  dhe  rekomandimeve.  Angazhimin kryesor  për  konferencën  e  patën   zyra  PIU, Tiranë  drejtuar  nga  zonja Iris  Kazazi  dhe  kordinatori  projektit SASA  zoti Thomas  Bernet

Instituti Bujqësisë   Biologjike (ibb)     zhvilloi  punimet  në   seancën e tretë .

Seanca  u  moderua  nga  Prof. Ardian Maçi, president  i shoqatës BioAdria  dhe  Kryeatari  Bordit  të   ibb-se. Seanca  u ndoq  nga  specialistë   të  Ministrisë   së Bujqësisë , QTTB-ve, Universiteti Bujqësisë , Shërbimi  këshillimor   dhe  fermerë   të zgjedhur.

Prezantimet  e  institutit  u  titulluan  si  më   poshtë

1.  Parimet  e  bujqësisë   biologjike   dhe  zbatimi  tyre  në   mbrojtjen e bimëve  në   Shqipëri. (Prof.Ass. Enver Isufi)

2. Praktikat e prodhimit  te  ullirit  dhe  vajit  bio (Ing.Agr.Mendim Baçaj)

3. Praktikat e prodhimit  te rrushit  bio  (Dr.Veis Selami)

4. Praktikat e prodhimit  te  perimeve  bio (  Prof. Ass.Florenc Kutrolli)

 

Data  27 Qërshor  2011

Seminar  me  fermërë  të  shoqatës Agropuka

Në  kuadrin e  projektit  të  mbështetjes  së  bashkësive  fermere  dhe  kooperativave  të  financuara  nga  Këshilli  Agrobiznesit  , Tiranë (KASH)    u  zhvillua    ky  takim  për  të  marë  mendime   në  kuadër  të  një  projekti  që  pritet  të  fillojë  për  mbështetjen e  Agropukës.

Zoti Enever Isufi  (ibb, Durres)  ishte  i  ftuar  si  ekspert, ndërsa  takimin e  drejtuan  zoti Gjon Gaspri,Drejror  ekzekutiv  i KASH, dhe Andon Rrapokushi, koordinator  i projektit. Organizimin e  takimit  e  realizoi  drejtori ekzekutiv i shoqates Agropuka  z.Sabah Djaloshi.

U  vizituan edhe  disa  parcela të  misrit  ku  ka shfaqje  të  një  dëmtuesi  të  ri  të  rrënjëve  të  misrit (Diabrotica  vergifera).

  

 • Konference shkencore rajonale për ruajtjen e Liqenit te Shkodrës

Në Shkodër, me 16 Qershor 2010 u zhvillua konferenca shkencore rajonale “Për  ruajtjen e Liqenit të  Shkodrës”, organizuar nga Akademia e Shkencave e Malit të Zi dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Prof. Asc. Enver Isufi prezantoi posterin me titull “Mbrojtja e rrushit nga tenja (Lobesia botrana) me feromone çorientuese shmang trajtimet me insekticide.

Posteri u ndoq me interesim nga pjesëmarrësit sepse metoda e mbrojtjes  bioteknike nga tenja e rrushit qe u prezantua, ishte krejtesisht e re për ta. Kjo metodë e zbatuar në vreshtat përreth liqenit mbron ujërat e tij nga ndotjet kimike.

 • Simpozium për larminë biologjike ne Shqipëri

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Larmisë Biologjike (biodiversitetit) në Tiranë shoqata AlbGEN në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Universitetin Bujqësor te Tiranes organizoi një simpozium ndërkombëtar për larminë biologjike me temë: “Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm, faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm rural”.

IBB dha mbështetjen e tij modeste për organizimin e kësaj veprimtarie.

Instituti i Bujqësisë Biologjike (IBB) prezantoi studimin me temë “Identifikimi, grumbullimi dhe shtimi i kultivarëve lokalë në pemë, vreshta e perime.”

Studimi u përgatit nga Prof. Asc. Dr. Enver Isufi dhe Dr. Veis Selami. Referoi Enver Isufi.

 

“RRITJA E CILËSISË  DHE PROMOVIMI  I   VERËRAVE  SHQIPTARE, RINGJALLJA E TRADITËS DHE NXITJA E AGRO-TURIZMIT KOMBËTAR”.

Kjo ka qënë tema e konferencës kombëtare të organizuar  nga (Shoqata Kombëtare Prodhuesit Verës Familjare), me rastin edhe të 100 – vjetorit të pavarsisë. Programi I konferencës ishte I mirë organizuar ku vëndin kryesor e zinin referimet shkencore të fushës së vitikulturës , enologjisësi dhe aspekteve ligjore që lidhen me mbrotjen e origjinës së produktit .

Fabjan Lashi

Leave a Reply