Me daten 11.02.2019 ne qendren e trajnimit te fermereve ne Dajc te Zadrimes u zhvillua trajnimi me grupin e fermereve te Bio Zadrimes, te cilet kane filluar proceduren e kalimin ne ferma biologjike.Ky grup ka dy vite qe i nenshtrohet trajnimeve dhe demonstrimeve fushore per te kaluar ne ferma biologjike.Ky grup mbeshtet me trannime dhe inpute nga shoqata COSPE, Dega Shkoder. Sot u prezantuan inputet qe do te perdoten per vitin 2019 si dhe parashikimi i semundjeve dhe demtuesit ku ato inpute do te perdoren.Ky seminare do te pasohet edhe dy seminare te tjere, para se fillojne trajtimet me bioprodukte per mbejtjen nga semundjet dhe demtuesit.

Trajner Enver Isufi, i ftuar nga shoqata COSPE